Uittreksel raad van bestuur van 20/12/2020 van VZW Rennersclub Korbeek-Lo

1. Bestuursfuncties en dagelijks bestuur:

De raad van bestuur besluit met ingang van heden het dagelijks bestuur van de vereniging toe te vertrouwen aan volgende personen:

  • Voorzitter: De Wit Inge (adresgegevens werden op dit website-afschrift weggelaten)
  • Secretaris: Marleen Willems (adresgegevens werden op dit website-afschrift weggelaten)
  • Kassier: Francis Schoe (adresgegevens werden op dit website-afschrift weggelaten)

De dagelijks bestuurders zijn overeenkomstig de statuten van de vereniging bevoegd om, ieder afzonderlijk optredend tot max. 5.000 Euro (en onbeperkt met de handtekening van twee dagelijkse bestuurders) de lopende zaken en dagelijkse briefwisseling te verzorgen, kwitanties en ontvangstbewijzen te tekenen, bankverrichtingen te stellen en overeenkomsten aan te gaan, voor zover deze kaderen binnen het dagelijks beheer van de vereniging.

De dagelijks bestuurders zijn eveneens bevoegd om het mandaat ad litem aan een advocaat te verstrekken in uitvoering van een beslissing van de raad van bestuur om als eiser of verweerder in gerechtelijke procedures op te treden.

Hun mandaat geldt voor drie jaar en is onbezoldigd.

2. Rennersreglement:

Het rennersreglement zal aan ieder lid worden bezorgd en wordt tevens gepubliceerd op de website.

3. Ledenlijst:

De raad van bestuur stelt de eerste ledenlijst op waaraan zij haar goedkeuring hecht. Aan de voorzitter en secretaris wordt de bevoegdheid toevertrouwd om deze ter griffie neer te leggen.