Gecoördineerde Statuten VZW Rennersclub Korbeek-lo zoals goedegekeurd op de Algemene Vergadering van 27/11/2023

 

I. NAAM-ADRES - VOORWERP - DUUR

Art 1 : Naam 

De vereniging noemt RENNERSCLUB KORBEEK-LO, steeds voorafgegaan door de woorden Vereniging zonder winstoogmerk of afgekort VZW.

Art 2  : Adres

De zetel van de VZW is gevestigd in de Hoegaardsestraat 64, 3000 Leuven in het Vlaams Gewest.  Het Bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen binnen de grenzen van het Vlaams Gewest.

Art 3 : Belangeloos doel en voorwerp van de VZW

De VZW heeft tot belangeloos doel door wielertoerisme aan gezonde, sportieve vrijetijdsbesteding te doen, met inbegrip van het organiseren van en het deelnemen aan wielertochten en evenementen die verband houden met wielertoerisme of fietsen in de ruimste zin. 

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. 

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Art 4 : Duur 

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

II DE LEDEN

Art 5 : Leden  

In de VZW zijn er gewone leden en toegetreden leden.

Art 6 : Aantel Leden 

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens 10 bedragen.

Art 7 : Lidmaatschap van leden

Iedere persoon, die minimum 14 jaar oud is, zonder onderscheid van geslacht, godsdienstige, politieke of andere overtuiging, kan (gewoon) lid worden van de vereniging. Elke toetreding is evenwel aan de voorafgaande goedkeuring van het Bestuursorgaan onderworpen. Personen die echter nog geen volle 16 jaar oud zijn en die wensen lid van de vereniging te worden, moeten voorafgaand schriftelijke toestemming hiertoe van hun ouders of voogd voorleggen. Door hun toetreding onderschrijft ieder lid de statuten en het rennersreglement van de vereniging. 

Het Bestuur kan op door hem te bepalen voorwaarden ook andere personen als ereleden of steunende leden tot de vereniging toelaten. Deze personen bezitten echter niet de rechten van de voormelde gewone leden. Zij bekomen slechts een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering zonder stemrecht en zonder inzagerecht in de notulen.

Art 8 : Rechten en plichten van leden

Alle gewone leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsook, de notulen en besluiten van de Algemene Vergadering, van het Bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het Bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. De stukken kunnen niet worden verplaatst. Daarnaast hebben alle leden alle rechten en plichten die in het WVV vastgelegd zijn

De personen die als leden met rechten en plichten wensen aan te sluiten bij de VZW dienen kennis te nemen van de statuten en het intern reglement en verbinden zich er toe deze na te leven

Art 9 : LIdmaatschapsbijdrage van leden

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage kan niet meer bedragen dan honderd euro. Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuursorgaan. De leden kunnen bij uittreding of bij ontbinding van de vereniging geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de jaarlijkse bijdrage

Art 10 : UItsluiting van leden

De Algemene Vergadering kan beslissen een lid uit te sluiten met een meerderheid van twee derden van de aanwezige stemmen. Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt geacht zelf uit de vereniging te treden.

III; ALGEMENE VERGADERING

art 11 : Samenstelling van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden, waarbij ieder lid over één stem beschikt. 

Art 12 : Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:

  • het wijzigen van de statuten;
  • het benoemen en afzetten van bestuurders;
  • het benoemen en afzetten van een commissaris en bepaling van hun bezoldiging voor zover deze wordt toegekend;
  • het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris;
  • de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
  • de gedwongen uitsluiting van leden;
  • het goedkeuren van de begroting en de rekeningen;
  • alle overige beslissingen zoals bepaald door de statuten.

Art 13 : Vergaderingen van de Algemene Vergadering

Elk jaar wordt er minstens één Algemene Vergadering gehouden en dit ten laatste voor de eerste zondag van de maand maart, waarop het Bestuursorgaan de jaarrekening over het voorbije boekjaar evenals de begroting voor het volgende jaar, ter goedkeuring voorlegt.

Het Bestuur kan een Algemene Vergadering bijeen roepen wanneer zij dit nodig acht, in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt. In dat geval wordt de Algemene Vergadering bijeengeroepen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

Art 14 : Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering

Alle leden worden door gewoon schrijven of e-mail door het Bestuursorgaan opgeroepen tot de Algemene Vergadering. De oproepingsbrief moet de leden tenminste vijftien dagen voor de vergadering bereiken. De postdatum geldt als bewijs. De Algemene Vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief. De oproepingsbrief bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter van het Bestuursorgaan. Elk voorstel van agendapunt, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, moet op de agenda worden gebracht. Het moet uiterlijk 10 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur bezorgd worden.

Art 15 : Aanwezigheidsquorum

Besluiten van de Algemene Vergadering worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Er is geen minimum aanwezigheidsquorum vereist. De stemming gebeurt bij handopheffing of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter er anders over beslist.

Art 16 : Statutenwijziging

Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

Wanneer de statutenwijziging evenwel betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in dit artikel ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 

Art 17 : Ontheffing van een bestuurslid :

Voor de ontheffing van een bestuurslid uit zijn mandaat is een twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden binnen de Algemene Vergadering vereist, evenals een aanwezigheidsquorum van twee derde van de leden van de vereniging. Dergelijke stemming gebeurt geheim.

Art 18 : Verslag van de Algemene Vergadering :

De notulen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vereniging bewaard wordt. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. Elk lid beschikt over een inzagerecht in de notulen.

IV BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Art 19 : Samenstelling van het Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door minimum drie en maximaal acht bestuursleden die eveneens gewoon lid van de vereniging moeten zijnDe bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een periode van 3 jaar. Hun mandaat is onbezoldigd. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.  

Art 20 : Coöptatie van bestuurders

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.  De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het Bestuursorgaan tot op dat ogenblik. 

Art 21 : Bevoegdheden van het Bestuur

Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang. Het Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur. 

Art 22 : Externe vertegenwoordiging van het Bestuur

Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden. 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door 

- twee bestuurders die gezamenlijk handelen of 

- één of meer dagelijkse bestuurders binnen het kader van het dagelijkse bestuur.

Art 23 : Bekendmakingsvereisten van het Bestuur

De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Art 24 : Vergaderingen van het Bestuur  

Het Bestuur wordt voorgezeten door haar voorzitter en bij diens afwezigheid door de secretaris van het Bestuur. Is ook de secretaris verhinderd, dan zal de vergadering voorgezeten worden door de oudste van de aanwezige bestuursleden.

Het Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist en wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergadering vergadert slechts geldig indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter (of diens vervanger) doorslaggevend zijn.

Art 25 : Verslag van het Bestuur 

De notulen van het Bestuur worden opgenomen in een register dat op de zetel van de VZW bewaard wordt. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. Elk lid beschikt over een inzagerecht in de notulen.

Art 26 : Tegenstrijdige belangen

Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het Bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het Bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren. Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. 

Art 27 : Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming 

Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

Het vrijwillig ontslag van een bestuurslid moet schriftelijk aan de voorzitter overgemaakt worden. Bij vrijwillig ontslag van de voorzitter, moet hij dit schriftelijk overmaken aan de secretaris. Dit ontslag zal op een eerstkomende bestuursvergadering besproken worden, in aanwezigheid van het ontslagnemend bestuurslid voor zover laatstgenoemde dit wenst, evenwel zonder stemgerechtigd te zijn.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder. 

V. DAGELIJKS BESTUUR

Art 28 : Leden van het Dagelijks Bestuur 

Het Bestuur duidt binnen haar schoot één of meerdere dagelijks bestuurders aan, zijnde de voorzitter, de secretaris en de kassier. Hun mandaat geldt voor een periode van drie jaar en is onbezoldigd. Het Bestuur is belast met het toezicht op het Dagelijks Bestuur.

De benoeming van de personen, belast met het dagelijks bestuur, en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden blijken en of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Art 29 : Bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen. 

De dagelijkse bestuurders zijn overeenkomstig de statuten van de vereniging bevoegd om, ieder afzonderlijk optredend tot max. 5000 Euro (en onbeperkt met de handtekening van twee dagelijkse bestuurders) de lopende zaken te verzorgen.

VI BOEKHOUDING

Art 30 : Boekjaar

Het boekjaar van de VZW begint op 01/01 en eindigt op 31/12.

Art 31 : Boekhouding

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten. Het Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.  

VII ONTBINDING EN VEREFFENING

Art 32 : Vrijwillige ontbinding van de VZW

De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden. De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuur of door minstens 1/5 van alle leden. Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de Algemene Vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of meerdere vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking van de activa van de vereniging vastgesteld.

In het geval dat de vereniging minder dan tien leden telt, zal de vereniging niet geacht worden van rechtswege ontbonden te zijn, maar beschikt zij over een regularisatietermijn van drie maanden.

Art 33 : Vereffening

Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, is de vereffenaar gehouden het netto actief vermogen te bestemmen ten voordele van een liefdadigheidsinstelling.

Art 34 . Bekendmakingsvereisten 

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten. 

VIII Slot

Artikel 35 : Slot 

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoerings-besluiten van toepassing.