Oprichting en vaststelling van de statuten van de VZW Rennersclub Korbeek-Lo


Dit artikel geeft een volledige weergave van de statuten van de club.   


Details maatschappelijke zetel:

 • Rennersclub Korbeek-Lo VZW
 • Hoegaardsestraat 64, 3000 Leuven
 • RPR: 863502314 


Titel I - Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1:

Tussen de ondergetekenden, die hierbij optreden als oprichters, wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht onder de benaming "RENNERSCLUB KORBEEK-LO".


Artikel 2:

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Leuven. Zonder hieraan enig statutair karakter te verlenen, wordt overeengekomen dat bij oprichting de maatschappelijke zetel gevestigd wordt in 3000 Leuven, Hoegaardsestraat 64. De raad van bestuur is bevoegd om het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen binnen de grenzen van hetzelfde gerechtelijk arrondissement.


Artikel 3:

De vereniging heeft tot doel door wielertoerisme aan gezonde, sportieve vrijetijdsbesteding te doen, met inbegrip van het organiseren van en het deelnemen aan wielertochten en evenementen die verband houden met wielertoerisme of fietsen in de ruimste zin. Om dit doel te bereiken is de vereniging eveneens bevoegd om handelsdaden te stellen voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken.


Artikel 4:

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.


Artikel 5:

Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.


Titel II - Lidmaatschap 

Artikel 6:

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens tien bedragen. De oprichters van de vereniging zijn de eerste leden.


Artikel 7:

Iedere persoon, die minimum 14 jaar oud is, zonder onderscheid van geslacht, godsdienstige, politieke of andere overtuiging, kan (fietsend) lid worden van de vereniging. Zijn (of haar) toetreding is evenwel aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur onderworpen. Personen die echter nog geen volle 16 jaar oud zijn en die wensen lid van de vereniging te worden, moeten voorafgaand schriftelijke toestemming hiertoe van hun ouders of voogd voorleggen. Door hun toetreding onderschrijft ieder lid de statuten en het rennersreglement van de vereniging.


Artikel 8:

De raad van bestuur kan op door hem te bepalen voorwaarden ook andere personen als ereleden of steunende leden tot de vereniging toelaten. Deze personen bezitten echter niet de rechten van de voormelde fietsende leden. Zij bekomen slechts een aanwezigheidsrecht op de algemene vergadering zonder stemrecht en zonder inzagerecht in de notulen.


Artikel 9:

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage kan niet meer bedragen dan honderd euro. Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur. De leden kunnen bij uittreding of bij ontbinding van de vereniging geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de jaarlijkse bijdrage.


Artikel 10:

De algemene vergadering kan beslissen een lid uit te sluiten met een meerderheid van twee derden van de aanwezige stemmen. Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt geacht zelf uit de vereniging te treden.


Artikel 11:

Een register van de leden wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging door toedoen van de raad van bestuur en kan geraadpleegd worden door alle leden. Dit register bevat de gegevens van de leden en alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van de leden. Wijzigingen worden door de raad van bestuur ingeschreven uiterlijk binnen de acht dagen nadat de raad kennis heeft gekregen van de wijziging.


Titel III - Algemene vergadering

Artikel 12:

Ieder lid beschikt over één stem in de algemene vergadering. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.


Artikel 13:

Besluiten van de algemene vergadering worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Er is geen minimum aanwezigheidsquorum vereist. De stemming gebeurt bij handopheffing of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter er anders over beslist.


Artikel 14:

Voor de ontheffing van een bestuurslid uit zijn mandaat is een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden binnen de algemene vergadering vereist, evenals een aanwezigheidsquorum van tweederde van de leden van de vereniging. Dergelijke stemming gebeurt geheim.


Artikel 15:

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste de helft van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van tweederde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige ontbinding van de vereniging.


Wanneer de statutenwijziging evenwel betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomne met een meerderheid van viervijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


Ingeval op de eerste vergadering minder dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in dit artikel ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.


Artikel 16:

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

het wijzigen van de statuten;

 • het benoemen en afzetten van bestuurders;
 • het benoemen en afzetten van een commissaris en bepaling van hun bezoldiging voor zover deze wordt toegekend;
 • het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris;
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 • de gedwongen uitsluiting van leden;
 • het goedkeuren van de begroting en de rekeningen;
 • alle overige beslissingen zoals bepaald door de statuten.


Artikel 17:

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid door de secretaris van de raad van bestuur. Is ook de secretaris verhinderd, dan zal de vergadering voorgezeten worden door de oudste van de aanwezige bestuursleden.


Artikel 18:

Elk jaar wordt er minstens één algemene vergadering gehouden en dit ten laatste voor de eerste zondag van de maand maart, waarop de raad van bestuur de jaarrekening over het voorbije boekjaar evenals de begroting voor het volgende jaar, ter goedkeuring voorlegt.

Artikel 19:

Algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer éénvijfde van de leden daarom verzoekt. In dit laatste geval dient de raad van bestuur binnen de maand gevolg te geven aan het verzoek tot bijeenroeping van de algemene vergadering.


Artikel 20:

Alle leden worden door gewoon schrijven, email of fax door de raad van bestuur opgeroepen tot de algemene vergadering. De oproepingsbrief moet de leden tenminste acht dagen voor de vergadering bereiken. De postdatum geldt als bewijs. De algemene vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief. De oproepingsbrief bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur. Elk voorstel van agendapunt, ondertekend door ten minste ééntwintigste van de leden, moet op de agenda worden gebracht.


Artikel 21:

De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vereniging bewaard wordt. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. Elk lid beschikt over een inzagerecht in de notulen.


Titel IV - Bestuur

Artikel 22:

De vereniging wordt bestuurd door minimum drie en maximaal acht bestuursleden die eveneens fietsend lid van de vereniging moeten zijn. Ereleden en steunende leden kunnen niet verkozen worden als bestuurslid. De bestuurders worden verkozen voor een periode van drie jaar. Hun mandaat is onbezoldigd.


Artikel 23:

Het vrijwillig ontslag van een bestuurslid moet schriftelijk aan de voorzitter overgemaakt worden. Bij vrijwillig ontslag van de voorzitter, moet hij dit schriftelijk overmaken aan de secretaris. Dit ontslag zal op een eerstkomende bestuursvergadering besproken worden, in aanwezigheid van het ontlagnemend bestuurslid voor zover laatstgenoemde dit wenst, evenwel zonder stemgerechtigd te zijn. Indien tussentijds een bestuursmandaat komt open te vallen, om welke reden dan ook, dan zijn de overige bestuursleden gerechtigd om te beslissen om al dan niet een vervangend bestuurslid te benoemen voor de resterende duur van het opengevallen mandaat.


Artikel 24:

De raad van bestuur kan alle daden van beschikking stellen die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging en die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Bestuursleden kunnen hun bevoegdheden niet overdragen aan niet-bestuursleden.

Artikel 25:

De vereniging wordt in recht vertegenwoordigd

 • door twee bestuurders, gezamelijk optredend;
 • hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door één of meer dagelijks bestuurders.


Artikel 26:

De raad van bestuur wordt voorgezeten door haar voorzitter en bij diens afwezigheid door de secretaris van de raad van bestuur. Is ook de secretaris verhinderd, dan zal de vergadering voorgezeten worden door de oudste van de aanwezige bestuursleden.


Artikel 27:

De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergadering vergadert slechts geldig indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter (of diens vervanger) doorslaggevend zijn.


Artikel 28:

De notulen van de raad van bestuur worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vereniging bewaard wordt. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. Elk lid beschikt over een inzagerecht in de notulen.

Titel V - Dagelijks bestuur

Artikel 29:

De raad van bestuur duidt binnen haar schoot één of meerdere dagelijks bestuurders aan, zijnde de voorzitter, de secretaris en de kassier. Hun mandaat geldt voor een periode van drie jaar en is onbezoldigd.


Artikel 30:

De dagelijks bestuurders zijn bevoegd om, ieder afzonderlijk optredend en zonder beperking van gedrag, de lopende zaken en dagelijkse briefwisseling te verzorgen; kwitanties en ontvangstbewijzen te tekenen, bankverrichtingen te stellen en overeenkomsten aan te gaan voor zover deze kaderen binnen het dagelijks beheer van de vereniging. De dagelijks bestuurders zijn eveneens bevoegd om het mandaat ad litem aan een advocaat te verstrekken in uitvoering van een beslissing van de raad van bestuur om als eiser of verweerder in gerechtelijke procedures op te treden.

Titel VI - Ontbinding en vereffening

Artikel 31:

In het geval dat de vereniging minder dan tien leden telt, zal de vereniging niet geacht worden van rechtswege ontbonden te zijn, maar beschikt zij over een regularisatietermijn van drie maanden.


Artikel 32:

Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of meerdere vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking van de activa van de vereniging vastgesteld.


Artikel 33:

Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, is de vereffenaar gehouden het netto actief vermogen te bestemmen ten voordele van een liefdadigheidsinstelling.

Titel VII - Slotbepaling

Artikel 34:

Hierbij worden als bestuurders van de VZW volgende personen aangesteld en tevens als lid van de VZW aanvaard:


 • Inge De Wit
 • Gunther Anthoons
 • Lieve Willekens
 • Philippe Maertens
 • Francis Schoe
 • Bart Jansseune
 • Marleen Willems
 • Johan Frooninckx

Titel VIII - Overgangsbepalingen

Artikel 35:

Het eerste boekjaar begint op heden om te eindigen op 31 december 2004.


Artikel 36:

De eerste gewone algemene jaarvergadering zal samenkomen in 2005.


Artikel 37:

Verbintenissen reeds aangegaan in naam van de VZW in oprichting. De vennootschap zal haar werkzaamheden beginnen vanaf haar constitutieve neerlegging, zijnde vanaf de dag dat haar statuten, de akten betreffende de benoeming van de bestuurders worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarin de VZW haar zetel heeft. Alle verbintenissen, evenals alle verplichtingen die hieruit voortvloeien, en alle rechtshandelingen, voorafgaand aan deze, in naam en voor rekening van de VZW in oprichting gesteld door de oprichters, al dan niet gezamelijk optredend, worden overgenomen door de vereniging. Deze overname zal echter pas gevolg hebben op het moment van haar constitutieve neerlegging. Deze akte van oprichting en vaststelling van statuten van de VZW Rennersclub Korbeek-Lo werd opgesteld en getekend te Leuven op datum van 2 februari 2004.